બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
19
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૬
કંપનીનું નામ બંધ ભાવ વધ-ઘટ(રૂા) લો સપાટી હાઇ સપાટી
બજાજ ઓટો ૩૧૦૧.૨૫ -૨૦.૯૦ ૩૧૦૧.૨૫ ૩૧૪૮.૦૦
ભેલ ૧૦૧.૫૫ -૧.૭૦ ૧૦૦.૦૦ ૧૦૪.૧૫
ભારતી એરટેલ ૪૭૪.૦૦ ૬.૨૫ ૪૬૮.૫૫ ૪૭૬.૭૫
સીપલા – – – –
ડીએલએફ ૨૫૫.૮૫ ૧.૩૦ ૨૫૨.૩૫ ૨૫૮.૧૦
બીઓબી ૯૮.૦૫ ૦.૩૦ ૯૬.૩૫ ૯૮.૨૫
એચડીએફસી ૧૨૮૬.૫૦ ૨.૪૫ ૧૨૭૯.૪૦ ૧૨૯૧.૨૦
હિરોહોન્ડા મોટર્સ ૨૪૩૩.૨૫ -૪૨.૦૫ ૨૪૨૮.૫૦ ૨૪૭૮.૯૦
કોલ ઈન્ડિયા ૧૯૯.૫૫ -૦.૭૫ ૧૯૮.૨૫ ૨૦૧.૦૦
હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. – – – –
આઈસીઆઈસીઆઈ ૫૩૭.૦૦ ૧.૬૦ ૫૩૨.૦૦ ૫૪૦.૨૦
ઈન્ફોસિસ ટેકનો. ૭૬૬.૭૦ -૦.૮૫ ૭૬૦.૪૦ ૭૭૨.૨૦
આઈટીસી ૨૪૦.૭૫ -૧.૬૫ ૨૪૦.૪૦ ૨૪૩.૮૦
જિંદાલ સ્ટીલ ૧૨૨.૩૫ -૦.૪૫ ૧૨૦.૧૦ ૧૨૨.૯૦
જયપ્રકાશ એસો. – – – –
લાર્સન ૧૩૧૯.૦૫ -૪.૬૦ ૧૩૧૭.૧૫ ૧૩૩૨.૪૦
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ૫૬૬.૨૫ -૩.૪૦ ૫૬૪.૫૦ ૫૭૦.૦૦
મારૂતિ ઉદ્યોગ ૭૪૬૪.૯૦ -૧૭.૮૫ ૭૪૨૧.૦૦ ૭૫૨૦.૪૦
એનટીપીસી ૧૨૧.૪૦ -૨.૪૦ ૧૨૧.૦૦ ૧૨૫.૦૦
ઓએનજીસી ૧૨૪.૫૦ -૦.૨૫ ૧૨૪.૦૫ ૧૨૫.૧૫
રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૫૩૭.૭૦ ૧૩.૭૦ ૧૫૨૮.૫૦ ૧૫૪૩.૦૦
સ્ટેટ બેંક ૩૨૩.૨૫ -૦.૯૫ ૩૨૨.૩૫ ૩૨૬.૮૦
સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ. – – – –
ટાટા મોટર્સ ૧૯૭.૫૦ -૨.૮૦ ૧૯૬.૯૦ ૨૦૦.૬૦
ટાટા પાવર – – – –
ટાટા સ્ટીલ ૪૯૪.૨૦ -૭.૭૫ ૪૯૨.૨૦ ૫૦૪.૩૫
ટીસીએસ ૨૨૪૨.૦૦ ૧૫.૪૫ ૨૨૨૦.૪૦ ૨૨૪૮.૯૫
વિપ્રો – – – –

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here