બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
13
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૦

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૩૪.૮૦     ૨૭.૨૦ ૩૦૨૩.૮૦     ૩૦૮૩.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૬૮.૬૦       ૧૪.૯૦ ૪૬૫.૦૫       ૪૮૫.૫૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૮૪.૮૦       -૫.૭૫ ૧૮૨.૭૫       ૨૦૦.૭૫

બીઓબી        ૪૭.૭૦ -૧.૯૦ ૪૭.૬૦ ૪૯.૩૫

એચડીએફસી   ૧૩૭૪.૩૦     ૨૯.૫૫ ૧૩૬૫.૬૫     ૧૪૦૮.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૯૬૮.૯૫     -૨૩.૬૫        ૨૯૨૫.૪૫     ૨૯૯૦.૦૦

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૮૦.૨૦       ૧.૮૫  ૪૬૮.૩૦       ૪૮૩.૨૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૦૯૬.૪૫     ૬.૬૦  ૧૦૯૧.૨૦     ૧૧૦૮.૮૫

આઈટીસી       ૧૮૭.૮૫       ૩.૭૫  ૧૮૬.૦૫       ૧૯૧.૯૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૧૧૩૪.૯૫     -૨.૮૦ ૧૧૧૮.૮૦     ૧૧૬૦.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૭૦૩.૮૦       ૧૨.૨૦ ૬૯૭.૩૫       ૭૧૮.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૯૬૭.૧૦     ૫.૭૫  ૬૯૦૭.૦૦     ૭૦૧૭.૦૦

એનટીપીસી     ૮૯.૭૫ ૨.૧૦  ૯૦.૦૦ ૯૨.૦૦

ઓએનજીસી    ૭૨.૧૦ -૦.૫૦ ૭૦.૭૦ ૭૨.૭૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૯૭૨.૬૫     -૭૩.૪૫        ૧૮૯૪.૬૦     ૧૯૮૪.૧૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૩૯.૭૫       ૩.૦૫  ૨૩૪.૦૦       ૨૪૫.૪૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૫૨૩.૪૦       ૯.૧૫  ૫૨૧.૨૦       ૫૪૧.૬૫

ટીસીએસ       ૨૬૩૭.૦૫     ૨૨.૫૫ ૨૬૨૮.૨૫     ૨૬૭૫.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here