બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
12
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૯

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૩૨.૫૫     -૪.૮૦ ૩૦૧૦.૧૦     ૩૦૫૭.૪૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૬૮.૬૦       -૯.૯૦ ૪૬૭.૧૦       ૪૮૧.૩૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૮૪.૮૦       -૫.૭૫ ૧૮૨.૭૫       ૨૦૦.૭૫

બીઓબી        ૪૭.૭૦ -૧.૯૦ ૪૭.૬૦ ૪૯.૩૫

એચડીએફસી   ૧૩૭૪.૩૦     -૩૪.૨૦        ૧૩૬૮.૦૦     ૧૪૦૦.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૯૬૮.૯૫     -૨૩.૬૫        ૨૯૨૫.૪૫     ૨૯૯૦.૦૦

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૭૮.૩૫       -૧૯.૧૦        ૪૭૬.૦૦       ૪૯૩.૨૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૦૯૬.૪૫     -૧૪.૧૫        ૧૦૯૪.૦૦     ૧૧૧૪.૮૦

આઈટીસી       ૧૮૭.૮૫       ૩.૮૦  ૧૮૨.૮૦       ૧૯૧.૭૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૧૧૩૪.૯૫     -૧૨.૮૦        ૧૧૦૮.૧૦     ૧૧૭૬.૭૫

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૭૦૩.૮૦       -૧.૮૦ ૬૯૨.૭૫       ૭૨૮.૦૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૯૬૧.૩૫     -૯૩.૯૫        ૬૯૨૦.૦૦     ૭૧૨૬.૯૦

એનટીપીસી     ૮૯.૭૫ ૧.૪૫  ૮૮.૦૦ ૯૧.૯૦

ઓએનજીસી    ૭૨.૧૦ ૦.૨૦  ૭૧.૫૦ ૭૪.૧૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૯૭૨.૬૫     -૧૪.૫૫        ૧૯૬૮.૦૦     ૨૦૧૦.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૨૩૯.૭૫       -૧૨.૩૦        ૨૩૯.૦૦       ૨૫૧.૭૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૫૨૩.૪૦       ૬.૪૦  ૫૧૦.૦૦       ૫૩૫.૬૫

ટીસીએસ       ૨૬૩૭.૦૫     ૧૧.૧૫ ૨૬૩૦.૦૦     ૨૬૭૮.૬૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here