બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
21
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૬

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૫૩.૮૦     ૨૮.૦૦ ૩૦૩૨.૯૦     ૩૦૯૦.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૦૧.૫૫       ૨.૪૦  ૩૯૮.૪૦       ૪૦૭.૦૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૬૨.૩૦       ૬.૮૫  ૧૫૩.૯૦       ૧૬૪.૨૦

બીઓબી        ૪૦.૩૫ -૦.૦૫ ૪૦.૦૦ ૪૧.૧૦

એચડીએફસી   ૧૧૯૯.૦૦     ૨૯.૮૫ ૧૧૭૨.૯૫     ૧૨૦૩.૦૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૯૫.૯૫       ૫.૦૫  ૩૯૦.૫૫       ૪૦૧.૩૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૧૨૭.૬૦     ૧૯.૬૦ ૧૦૯૭.૧૦     ૧૧૩૫.૮૫

આઈટીસી       ૧૬૫.૭૫       ૦.૭૦  ૧૬૩.૮૦       ૧૬૬.૭૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૮૯૪.૨૦       ૫.૨૫  ૮૮૯.૫૦       ૯૦૩.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૦૬.૪૫       -૧૦.૬૦        ૬૦૨.૧૫       ૬૨૩.૭૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૯૧૦.૪૫     ૨૫.૨૫ ૬૮૬૪.૧૦     ૬૯૭૫.૦૦

એનટીપીસી     ૮૦.૩૫ ૧.૪૦  ૭૮.૪૫ ૮૦.૫૦

ઓએનજીસી    ૬૭.૨૦ ૧.૨૦  ૬૬.૦૦ ૬૭.૫૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૧૭૫.૫૦     -૩૦.૦૫        ૨૧૭૩.૦૫     ૨૨૩૨.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૫.૮૦       ૨.૯૫  ૧૯૧.૭૦       ૧૯૬.૬૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૯૩.૮૫       ૨૦.૧૦ ૩૭૫.૪૫       ૩૯૫.૭૫

ટીસીએસ       ૨૭૬ઋ૨.૫૦   ૨૩.૮૦ ૨૭૩૩.૪૫     ૨૭૭૧.૨૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here