બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
14
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૨

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૩૦૧૫.૦૦     -૪૩.૩૦        ૩૦૧૦.૬૦     ૩૦૭૦.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૧૫.૨૫       -૯.૯૦ ૪૧૨.૦૫       ૪૩૧.૧૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૫.૭૦       -૧.૨૦ ૧૫૫.૨૦       ૧૬૦.૦૦

બીઓબી        ૪૧.૯૦ -૨.૪૦ ૪૧.૨૫ ૪૫.૫૫

એચડીએફસી   ૧૨૧૩.૪૦     -૨૦.૩૦        ૧૨૦૬.૦૦     ૧૨૪૨.૫૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૪૦૩.૮૫       ૨.૨૦  ૪૦૦.૫૫       ૪૦૯.૯૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૧૧૩૨.૩૦     ૨૪.૭૫ ૧૧૨.૨૫       ૧૧૩૯.૮૦

આઈટીસી       ૧૭૨.૨૦       ૪.૩૫  ૧૬૯.૯૫       ૧૭૫.૨૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૦૫.૫૦       -૨.૮૫ ૯૦૨.૩૫       ૯૨૫.૮૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૩૪.૦૫       ૦.૭૦  ૬૩૦.૫૦       ૬૩૯.૨૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૧૩૭.૫૫     ૭૫.૯૦ ૭૦૦૫.૨૦     ૭૧૫૫.૦૦

એનટીપીસી     ૮૨.૭૦ -૦.૨૦ ૮૨.૫૦ ૮૪.૫૦

ઓએનજીસી    ૬૯.૧૦ -૧.૨૫ ૬૮.૦૦ ૭૦.૪૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૨૩૬.૬૦     ૨.૯૦  ૨૨૨૬.૮૫     ૨૨૫૪.૮૫

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૮.૬૫       ૦.૪૦  ૧૯૭.૨૫       ૨૦૫.૮૫

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૭૧.૦૦       ૧.૨૫  ૩૬૨.૫૫       ૩૭૭.૨૦

ટીસીએસ       ૨૮૩૧.૨૦     ૧૬.૨૫ ૨૮૦૨.૦૦     ૨૮૫૩.૬૫

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here