બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
16
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૪

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૯૪૦.૦૦     ૨૬.૧૫ ૨૮૯૫.૬૦     ૨૯૮૬.૪૫

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૭૪.૬૫       -૧૭.૦૦        ૪૬૮.૫૦       ૪૯૮.૦૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૫૫.૫૦       ૧.૨૫  ૧૫૪.૬૫       ૧૫૯.૨૦

બીઓબી        ૪૬.૧૫ ૦.૧૫  ૪૬.૦૦ ૪૬.૬૦

એચડીએફસી   ૧૦૫૭.૯૦     -૨૦.૬૦        ૧૦૫૩.૨૦     ૧૦૯૩.૯૦

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૬૩.૬૫       -૬.૫૦ ૩૫૯.૬૦       ૩૭૩.૯૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૭૭.૯૫       ૩૨.૫૫ ૯૪૮.૮૫       ૯૯૧.૦૫

આઈટીસી       ૧૮૩.૩૫       -૦.૫૫ ૧૮૩.૦૦       ૧૮૫.૮૫

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૦૨.૩૦       -૧૫.૩૫        ૯૦૧.૦૦       ૯૨૪.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૧૫.૭૫       ૨.૦૦  ૬૧૨.૪૫       ૬૨૯.૪૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૭૧૧૪.૮૦     -૭૫.૩૫        ૭૦૮૫.૦૦     ૭૨૩૨.૯૦

એનટીપીસી     ૯૦.૯૦ ૦.૭૫  ૮૯.૭૫ ૯૧.૯૫

ઓએનજીસી    ૭૩.૬૫ ૦.૨૫  ૭૩.૨૫ ૭૪.૭૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૩૧૮.૮૫     ૪.૨૦  ૨૨૮૬.૦૫     ૨૩૩૭.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૯૮.૫૫       -૪.૧૫ ૧૯૭.૫૦       ૨૦૬.૨૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૦૪.૨૦       -૩.૨૦ ૪૦૨.૩૦       ૪૧૪.૦૦

ટીસીએસ       ૨૪૯૨.૩૦     ૧૧૮.૬૦       ૨૩૭૭.૦૦     ૨૫૦૪.૨૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here