બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
19
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૦૧

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૯૫૪.૩૦     -૫૮.૮૦        ૨૯૪૯.૦૫     ૩૦૬૪.૦૦

ભેલ    –       –       –       –

ભારતી એરટેલ ૪૪૬.૭૫       ૩૨.૮૦ ૫૧૪.૦૫       ૫૫૫.૦૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૬૦.૮૫       ૨.૬૦  ૧૫૩.૪૦       ૧૬૧.૭૫

બીઓબી        ૪૭.૫૫ -૧.૩૫ ૪૬.૮૫ ૪૯.૮૫

એચડીએફસી   ૧૧૨૭.૩૫     ૧૨.૧૫ ૧૧૦૯.૦૫     ૧૧૪૩.૫૫

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        –       –       –       –

કોલ ઈન્ડિયા    –       –       –       –

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઇ     ૩૯૧.૧૦       -૩.૯૦ ૩૮૫.૨૫       ૩૯૯.૬૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૯૧૪.૩૦       -૧૪.૨૦        ૯૧૨.૬૦       ૯૩૫.૦૦

આઈટીસી       ૧૯૦.૩૦       -૦.૯૫ ૧૮૮.૪૦       ૧૯૨.૩૦

જિંદાલ સ્ટીલ   –       –       –       –

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૫૫.૩૦       ૧૦.૦૦ ૯૪૪.૧૦       ૯૬૫.૯૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૬૦૯.૦૫       ૨.૫૫  ૬૦૫.૦૦       ૬૨૧.૧૫

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૬૯૧૧.૬૦     ૭૩.૭૦ ૬૮૦૭.૬૦     ૭૦૧૮.૦૦

એનટીપીસી     ૯૯.૯૦ ૩.૪૦  ૯૬.૫૦ ૧૦૧.૧૦

ઓએનજીસી    ૭૯.૩૫ -૨.૭૦ ૭૮.૦૦ ૮૨.૯૫

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૨૦૮૭.૫૫     ૯.૦૦  ૨૦૬૩.૪૫     ૨૧૨૧.૭૫

સ્ટેટ બેંક        ૨૧૮.૧૦       ૫.૯૫  ૨૧૧.૬૦       ૨૧૮.૯૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     –       –       –       –

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૪૨૯.૦૦       ૧૫.૮૦ ૪૧૨.૦૦       ૪૩૨.૪૦

ટીસીએસ       ૨૨૪૫.૩૦     -૧૧.૦૫        ૨૯૩૧.૭૦     ૩૦૦૦.૬૫

વિપ્રો   –       –       –       –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here