બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
13
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૩૦

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૮૩૧.૬૫     -૨૪.૧૦        ૨૮૨૦.૦૫     ૨૯૧૨.૯૦

ભેલ    ૧૦૧.૫૫       -૧.૭૦ ૧૦૦.૦૦       ૧૦૪.૧૫

ભારતી એરટેલ ૫૫૯.૬૫       -૭.૬૦ ૫૫૭.૮૫       ૫૭૬.૯૫

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૪૮.૯૦       -૨.૬૦ ૧૪૭.૨૫       ૧૫૪.૧૫

બીઓબી        ૪૮.૬૦ -૦.૭૦ ૪૮.૩૦ ૫૦.૨૫

એચડીએફસી   ૧૦૬૫.૭૦     -૧૦.૭૦        ૧૦૫૬.૩૦     ૧૦૭૮.૭૫

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૫૪૮.૩૫     ૪૩.૪૫ ૨૫૧૨.૭૦     ૨૫૬૭.૮૫

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૯૯.૫૫       -૦.૭૫ ૧૯૮.૨૫       ૨૦૧.૦૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઈ     ૩૫૧.૪૫       ૮.૩૦  ૩૪૬.૦૦       ૩૫૪.૩૫

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૭૩૫.૯૦       ૪.૪૫  ૭૨૪.૫૦       ૭૩૯.૦૦

આઈટીસી       ૧૯૪.૬૦       -૨.૬૦ ૧૯૪.૦૦       ૨૦૧.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   ૧૨૨.૩૫       -૦.૪૫ ૧૨૦.૧૦       ૧૨૨.૯૦

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૪૪.૦૫       ૭.૦૫  ૯૩૧.૪૫       ૯૫૨.૦૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૫૧૦.૭૦       ૩.૨૦  ૫૦૭.૩૦       ૫૧૫.૩૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૫૮૩૯.૧૦     ૧૫૭.૨૦       ૫૬૮૪.૨૫     ૫૮૭૨.૦૦

એનટીપીસી     ૯૫.૮૫ ૦.૯૫  ૯૫.૨૫ ૯૭.૭૫

ઓએનજીસી    ૮૧.૪૦ -૧.૦૦ ૮૦.૭૦ ૮૩.૫૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૭૦૩.૩૫     -૧૯.૮૦        ૧૬૯૬.૦૦     ૧૭૪૦.૭૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૭૮.૪૦       -૦.૯૦ ૧૭૭.૨૫       ૧૮૨.૮૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૭૫.૯૦ ૧.૧૫  ૭૨.૬૦ ૭૬.૬૫

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૨૬.૬૫       ૫.૪૦  ૩૨૦.૬૦       ૩૩૭.૬૦

ટીસીએસ       ૨૦૮૨.૨૦     -૧૯.૬૫        ૨૦૭૫.૮૫     ૨૧૧૧.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here