બીએસઇના મુખ્ય શેરોની હલચલ

0
12
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૪

કંપનીનું નામ   બંધ ભાવ            વધ-ઘટ(રૂા)       લો સપાટી      હાઇ સપાટી

બજાજ ઓટો    ૨૮૧૦.૦૦     -૫૧.૬૦        ૨૮૦૮.૮૫     ૨૯૭૮.૦૫

ભેલ    ૧૦૧.૫૫       -૧.૭૦ ૧૦૦.૦૦       ૧૦૪.૧૫

ભારતી એરટેલ ૫૫૭.૪૫       -૨૧.૦૦        ૫૫૫.૦૦       ૫૮૪.૯૦

સીપલા –       –       –       –

ડીએલએફ      ૧૬૦.૦૫       -૮.૫૫ ૧૫૮.૯૦       ૧૭૧.૧૦

બીઓબી        ૫૧.૬૦ ૧.૧૫  ૫૧.૨૦ ૫૫.૦૦

એચડીએફસી   ૧૦૩૨.૫૦     -૮.૩૫ ૧૦૨૯.૭૦     ૧૦૫૭.૬૫

હિરોહોન્ડા મોટર્સ        ૨૪૯૪.૩૦     ૭૬.૦૦ ૨૪૩૮.૦૦     ૨૫૪૪.૨૦

કોલ ઈન્ડિયા    ૧૯૯.૫૫       -૦.૭૫ ૧૯૮.૨૫       ૨૦૧.૦૦

હિન્ડાલ્કો ઈન્ડ. –       –       –       –

આઈસીઆઈસીઆઈ     ૩૪૮.૪૦       -૨૭.૬૫        ૩૪૫.૦૦       ૩૮૦.૦૦

ઈન્ફોસિસ ટેકનો.        ૭૧૪.૨૦       -૬.૨૫ ૭૦૯.૫૫       ૭૨૬.૭૫

આઈટીસી       ૨૦૪૨.૩૫     ૬.૯૫  ૨૦૩૩.૭૫     ૨૦૬૪.૦૦

જિંદાલ સ્ટીલ   ૧૨૨.૩૫       -૦.૪૫ ૧૨૦.૧૦       ૧૨૨.૯૦

જયપ્રકાશ એસો.        –       –       –       –

લાર્સન  ૯૫૫.૬૫       -૧૨.૨૦        ૯૫૨.૫૫       ૯૮૯.૮૦

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા   ૫૧૫.૨૫       -૦.૮૫ ૫૧૩.૦૦       ૫૨૭.૪૦

મારૂતિ ઉદ્યોગ   ૫૭૫૨.૦૫     -૧૩૩.૮૫      ૫૭૩૩.૦૫     ૫૯૪૫.૦૦

એનટીપીસી     ૯૭.૦૦ -૩.૭૫ ૯૬.૭૫ ૧૦૩.૭૦

ઓએનજીસી    ૮૩.૧૫ -૨.૬૦ ૮૨.૬૦ ૮૬.૭૦

રિલાયન્સ ઈન્ડ. ૧૭૨૭.૩૫     ૭.૩૦  ૧૭૧૨.૬૦     ૧૭૭૨.૦૦

સ્ટેટ બેંક        ૧૮૪.૬૦       -૭.૮૫ ૧૮૩.૯૫       ૧૯૪.૮૦

સ્ટરલાઈટ ઈન્ડ.        –       –       –       –

ટાટા મોટર્સ     ૭૫.૯૦ ૧.૧૫  ૭૨.૬૦ ૭૬.૬૫

ટાટા પાવર     –       –       –       –

ટાટા સ્ટીલ      ૩૨૬.૦૫       -૫.૮૫ ૩૨૪.૯૦       ૩૩૮.૫૦

ટીસીએસ       ૨૦૨૮.૩૦     -૧૮.૭૫        ૨૦૨૦.૦       ૨૦૫૦.૦૦

વિપ્રો   –       –       –       –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here