પશ્ચીમરેલ્વેઅમદાવાદદ્વારા ૫ ફેસ્ટિવલસ્પેશિયલટ્રેનસેવાઓનોવિસ્તાર

0
20
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૭

મુસાફરોનીસુવિધામાટે, પશ્ચિમરેલ્વેદ્વારાવિવિધસ્થળોએઅમદાવાદથઈને ૫ ફેસ્ટિવલસ્પેશિયલટ્રેનસેવાઓનોવિસ્તારકરવાનોનિર્ણયલેવામાંઆવ્યોછે.

૧.      ટ્રેનનંબર ૦૨૯૨૯/૦૨૯૩૦ બાન્દ્રાટર્મિનસ – જેસલમેરસુપરફાસ્ટફેસ્ટિવલસ્પેશિયલ (સાપ્તાહિક) ૧૦ રાઉન્ડ

ટ્રેનનંબર ૦૨૯૨૯ બાન્દ્રાટર્મિનસ – જેસલમેરફેસ્ટિવલસ્પેશિયલદરશુક્રવારે ૧૧.૩૫ કલાકેબાંદ્રાટર્મિનસથીઉપડશેઅનેબીજાદિવસે ૦૯.૪૦ કલાકેજેસલમેરપહોંચશે. આટ્રેન ૧ થી ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આવીજરીતે, ટ્રેનનંબર ૦૨૯૩૦ જેસલમેર – બાન્દ્રાટર્મિનસફેસ્ટિવલસ્પેશિયલજેસલમેરથીદરશનિવારે ૧૯.૦૦ કલાકેઉપડશેઅનેબીજાદિવસે ૧૫.૨૫ કલાકેબાંદ્રાટર્મિનસપહોંચશે. આટ્રેન ૨ થી ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આટ્રેનબંનેદિશામાંબોરીવલી, વાપી, વલસાડ, સુરત, ભરુચ, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ, અમદાવાદ, સાબરમતીબી.જી., મહેસાણાજંકશન, ઊંઝા, પાલનપુરજંકશન, આબુરોડ, જવાઈડેમ, ફાલના, રાણી, મારવાડજંકશન, પાલીમારવાડ, જોધપુરછેજંકશન, ઓસીયાં, ફલોદીઅનેરામદેવરાસ્ટેશનોપરરોકશે. ટ્રેનમાંએસી ૨-ટાયર, એસી ૩-ટાયર, સ્લીપરક્લાસઅનેસેકન્ડક્લાસસીટિંગકોચરહશે.

૨.      ટ્રેનનંબર ૦૯૦૨૭/૦૯૦૨૮ બાન્દ્રાટર્મિનસ – જમ્મુતવીફેસ્ટિવલસ્પેશિયલ (સાપ્તાહિક) ૧૦ રાઉન્ડ

ટ્રેનનંબર ૦૯૦૨૭ બાંદ્રાટર્મિનસ – જમ્મુતવીફેસ્ટિવલસ્પેશિયલદરશનિવારે ૧૧.૩૫ વાગ્યેબાંદ્રાટર્મિનસથીઉપડશેઅનેબીજાજદિવસેસવારે ૨૩.૦૫ વાગ્યેજમ્મુતવીપહોંચશે. આટ્રેન ૨ થી ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આવીજરીતે, ટ્રેનનંબર ૦૯૦૨૮ જમ્મુતવી – બાન્દ્રાટર્મિનસફેસ્ટિવલસ્પેશિયલજમ્મુતવીથીદરસોમવારે ૦૫.૪૫ કલાકેઉપડશેઅનેબીજાદિવસે ૧૪.૫૦ કલાકેબાંદ્રાટર્મિનસપહોંચશે. આટ્રેન ૪ જાન્યુઆરીથી ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આટ્રેનબંનેદિશામાંબોરીવલી, વાપી, સુરત, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ, અમદાવાદ, મહેસાણાજંકશન, પાલનપુરજંકશન, આબુરોડ, ફાલણા, મારવાડજંકશન, પાલીમારવાડ, જોધપુરજંકશન, મેડતારોડજંકશન,ડેગાનાજંકશન, છોટીખાટુ, દિદવાના, લાડનૂ, સુજાનગઢરતનગઢજંકશન, ચુરુ, સાદુલપુરજંકશન, હિસાર, બરવાળા, ધૂરીજંકશન, લુધિયાણાજંકશન, જલંધરકેન્ટ, પઠાણકોટકેન્ટઅનેકઠુઆસ્ટેશનોપરરોકાશે. ટ્રેનમાંએસીટુ-ટાયર, એસી ૩-ટાયર, સ્લીપરક્લાસઅનેસેકન્ડક્લાસસીટિંગકોચહોયછે.

૩.      ટ્રેનનંબર ૦૯૪૨૪/૦૯૪૨૩ ગાંધીધામ – તિરુનેલવેલીસુપરફાસ્ટફેસ્ટિવલસ્પેશિયલ (સાપ્તાહિક) જ્ઞિીક્ષમ રાઉન્ડ

ટ્રેનનંબર ૦૯૪૨૪ ગાંધીધામ – તિરુનેલવેલીફેસ્ટિવલસ્પેશિયલગાંધીધામથીદરસોમવારે ૦૪.૪૦ કલાકેઉપડશેઅનેબીજાદિવસે ૨૩.૩૫ કલાકેતિરુનેલવેલીપહોંચશે. આટ્રેન ૪ થી ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. તેવીજરીતે, ટ્રેનનંબર ૦૯૪૨૩ તિરુનેલવેલી – ગાંધીધામફેસ્ટિવલસ્પેશિયલદરગુરુવારેતિરુનેલવેલીથી ૦૭.૪૦ કલાકેઉપડશેઅનેબીજાદિવસે ૦૨.૩૫ કલાકેગાંધીધામપહોંચશે. આટ્રેન ૭ થી ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આટ્રેનબંનેદીશામાંઅમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, વસઈરોડ, પનવેલ, રોહા, રત્નાગીરી, મડગાંવ, કરવાર, મંગલુરુજંકશન, કોઝિકોડ, શોરાનુર, ત્રિસુર, એર્નાકુલમ, ક્યાકમકુલમ, તિરુવનંતપુરમસેન્ટ્રલઅનેનાગરકોઇલટાઉનસ્ટેશનપરરોકશે. ટ્રેનમાંએસીટુ-ટાયર, એસી ૩-ટાયર, સ્લીપરક્લાસઅનેસેકન્ડક્લાસસીટિંગકોચહોયછે.

૪.      ટ્રેનનંબર ૦૨૯૦૫/૦૨૯૦૬ ઓખા – હાવડાસુપરફાસ્ટફેસ્ટિવલસ્પેશિયલ (સાપ્તાહિક) ૧૦ રાઉન્ડ

ટ્રેનનંબર ૦૨૯૦૫ ઓખા – હાવડાફેસ્ટિવલસ્પેશ્યલદરરવિવારે ૦૮.૪૦ વાગ્યેઓખાથીઉપડશેઅનેમંગળવારે ૦૩.૧૫ વાગ્યેહાવડાપહોંચશે. આટ્રેન ૩ થી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આવીજરીતે, ટ્રેનનંબર ૦૨૯૦૬ હાવડા – ઓખાફેસ્ટિવલસ્પેશિયલ, દરેકમંગળવારે ૨૧.૧૫ વાગ્યેહાવડાથીઉપડશેઅનેગુરુવારે ૧૬.૩૦ વાગ્યેઓખાપહોંચશે. આટ્રેન ૫ જાન્યુઆરીથી ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આટ્રેનબંનેદિશામાંદ્વારકા, ખંભાળીયા, જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, વિરમગામજંકશન, અમદાવાદ, આણંદજંકશન, વડોદરાજંકશન, સુરત, નંદુરબાર, ભૂસાવાલજંકશન, અકોલાજંકશન, બદનેરાજંકશન, નાગપુર, ગોંડિયાજંક્શન, રાજનંદગાંવ, દુર્ગ, રાયપુરજંકશન, ભાટાપારા, બિલાસપુરજંકશન, ચંપાજંકશન, રાયગઢ, ઝારસુગુડાજંકશન, રાઉરકેલા, ચક્રધરપુર, ટાટાનગરજંકશનઅનેખડગપુરજંકશનસ્ટેશનોપરરોકાશે. ટ્રેનમાંએસી ૨-ટાયર, એસી -૩ ટાયર, સ્લીપરક્લાસ, સેકન્ડક્લાસબેઠકઅનેપેન્ટ્રીકારકોચશામેલછે.

૫.      ટ્રેનનંબર ૦૯૨૦૫/૦૯૨૦૬ પોરબંદર – હાવડાસુપરફાસ્ટફેસ્ટિવલવિશેષ (દ્વિ-સાપ્તાહિક) ૧ ૧૬ રાઉન્ડ

ટ્રેનનંબર ૦૯૨૦૫ પોરબંદર – હાવડાફેસ્ટિવલસ્પેશિયલપોરબંદરથીદરબુધવારેઅનેગુરુવારે ૦૮.૫૦ કલાકેઉપડશેઅનેશુક્રવારઅનેશનિવારેહાવડા ૦૩.૧૫ કલાકેપહોંચશે. આટ્રેન ૬ થી ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આવીજરીતે, ટ્રેનનંબર ૦૯૨૦૬ હાવડા – પોરબંદરફેસ્ટીવલસ્પેશીયલદરશુક્રવારઅનેશનિવારે ૨૧.૧૫ કલાકેહાવડાથીઉપડશેઅનેરવિવારઅનેસોમવારે ૧૫.૪૦ કલાકેપોરબંદરપહોંચશે. આટ્રેન ૮ થી ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધીચાલશે. આટ્રેનબંનેદીશામાંજામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, વિરમગામજંકશન, અમદાવાદ, આનંદજંકશન, વડોદરાજંકશન, સુરત,નંદુરબાર, ભૂસાવાલજંકશન, અકોલાજંકશન, બદનેરાજંકશન, નાગપુર, ગોંડિયાજંકશન, રાજનાંદગાંવ, દુર્ગ, રાયપુરજંકશન, ભાટાપારા, બિલાસપુરજંકશન, ચંપાજંકશન, રાયગઢ, ઝારસુગુડાજંકશન, રાઉરકેલા, ચક્રધરપુર, ટાટાનગરજંકશનઅનેખડગપુરજંકશનસ્ટેશનોપરરોકશે. ટ્રેનમાંએસીટુ-ટાયર, એસી ૩-ટાયર, સ્લીપરક્લાસ, સેકન્ડક્લાસસીટિંગકોચઅનેપેન્ટ્રીકારછે.

ટ્રેનનંબરો ૦૨૯૨૯, ૦૯૦૨૭, ૦૯૪૨૪, ૦૨૯૦૫ અને ૦૯૨૦૫ નુંબુકિંગ ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થીનિયુક્ત  વેબસાઇટપરખુલશે.

પશ્ચિમ રેલ્વે એ ૬ વધુ ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેન સેવાનો વિસ્તાર કર્યો

મુસાફરોની સગવડ માટે અને આ સમયગાળા દરમિયાન વધારાના મુસાફરોની સંખ્યાને સમાવવા, ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ સુધીમાં પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા જુદી જુદી સ્થળોએ ૬ વધુ વિશેષ ટ્રેનોનો વિસ્તાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છેડીવીસીનલ રેલ્વે મેનેજર શ્રી દિપકકુમાર ઝાના જણાવ્યા મુજબ, આ ટ્રેનોની વિસ્તૃત યાત્રાઓની વિગતો નીચે આપેલ છેઃ

૧). ટ્રેન નં. ૦૨૯૮૯/૦૨૯૯૦ દાદર – અજમેર સુપરફાસ્ટ ફેસ્ટિવલ સ્પેશિયલ ટ્રેન (ટ્રાઇ-સાપ્તાહિક) ૩૦ રાઉન્ડ

ટ્રેન નં. ૦૨૯૮૯ દાદર-અજમેર સુપરફાસ્ટ વિશેષ ટ્રેન દાદરથી દર ગુરુવાર, શનિવાર અને સોમવારે ૧૫.૦૫ વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે સવારે ૦૮.૦૫ વાગ્યે અજમેર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ થી ૧ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આવી જ રીતે પરત પ્રવાસ પર ટ્રેન નં. ૦૨૯૯૦ અજમેર-દાદર સુપરફાસ્ટ વિશેષ ટ્રેન અજમેરથી દર બુધવારે, શુક્રવાર અને રવિવારે ૧૯.૫૦ વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૨.૨૫ વાગ્યે દાદર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦ થી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આ ટ્રેન મુસાફરી દરમિયાન બોરીવલી, વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરુચ, વડોદરા, નડિયાદ, અમદાવાદ, મહેસાણા, ઊંઝા, પાલનપુર, આબુ રોડ, પિંડવારા, જવાઈ ડેમ, ફાલણા, રાણી, મારવાડ જે., સોજત રોડ અને બેવાર બંને દિશામાં સ્ટેશનો પર રોકાશે. ટ્રેનમાં એસી ઈંઈં ટાયર, એસી ઈંઈંઈં ટાયર, સ્લીપર અને સેકન્ડ ક્લાસ બેઠક કોચ હશે.

૨). ટ્રેન નં. ૦૯૭૦૭/૦૯૭૦૮ બાન્દ્રા ટર્મિનસ-શ્રી ગંગાનગર વિશેષ ટ્રેન (દૈનિક) ૬૨ રાઉન્ડ

ટ્રેન નં. ૦૯૭૦૭ બાન્દ્રા ટર્મિનસ-શ્રી ગંગાનગર સ્પેશિયલ ટ્રેન બાંદ્રા ટર્મિનસથી ૨૧.૦૦ કલાકે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે ૦૪.૧૫ કલાકે શ્રી ગંગાનગર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ થી ૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આવી જ રીતે પરત પ્રવાસ પર ટ્રેન નં. ૦૯૭૦૮ શ્રી ગંગાનગર- બાન્દ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ ટ્રેન શ્રી ગંગાનગરથી ૨૩.૦૦ વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે ૦૬.૧૫ કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન ૧ જાન્યુઆરીથી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આ ટ્રેન મુસાફરી દરમિયાન અંધેરી, બોરીવલી, દહાણુ રોડ, વાપી, નવસારી, સુરત, ભરુચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ, સાબરમતી બી.જી., કલોલ, મહેસાણા જં, ઊંઝા, સિદ્ધપુર, છાપિ, પાલનપુર, આબુ રોડ, સ્વરુપગંજ , પિંડવારા, નાના, જવાઈ ડેમ, ફાલ્ના, રાણી, સોમસર, મારવાડ જં., સોજત રોડ, બેવર, અજમેર, કિશનગલફવિ, નારાયણા, ફૂલેરા જે. સીકર, ફતેહપુર શેખાવતી, ચુરુ, સાદુલપુર જં., તહસીલ ભદ્રા, નોહર, એલેનાબાદ, હનુમાનગઢ ટાઉન, હનુમાનગઢ જે.એન. અને સદુલશહેર સ્ટેશનો પર રોકાશે. ટ્રેનમાં એસી ઈંઈં ટાયર, એસી ઈંઈંઈં ટાયર, સ્લીપર અને સેકન્ડ ક્લાસ બેઠક કોચ હશે.

૩). ટ્રેન નં. ૦૨૪૭૪/૦૨૪૭૩ બાન્દ્રા ટર્મિનસ – બીકાનેર સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ ફેસ્ટિવલ વિશેષ ટ્રેન (૮ રાઉન્ડ)

ટ્રેન નં. ૦૨૪૭૪ બાન્દ્રા ટર્મિનસ-બિકાનેર સ્પેશિયલ ટ્રેન દર મંગળવારે બાંદ્રા ટર્મિનસથી ૧૪.૩૫ કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૦.૧૦ કલાકે બિકાનેર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૫ જાન્યુઆરીથી ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આવી જ રીતે પરત પ્રવાસ પર ટ્રેન નં. ૦૨૪૭૩ બીકાનેર-બાંદ્રા ટર્મિનસ વિશેષ ટ્રેન બિકાનેરથી દર સોમવારે ૧૫.૦૦ કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૧.૫૫ કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન ૦૪ થી ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આ ટ્રેન મુસાફરી દરમિયાન બોરીવલી, વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરુચ, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ, અમદાવાદ, મહેસાણા જિ., ઉંંઝા, પાલનપુર જં., આબુ રોડ, જવાઈ ડેમ, મારવાડ જે., પાલી મારવાડ, જોધપુર બંને દિશાઓ છે. જે.એન., મેરતા રોડ., નાગૌર અને નોખા સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં એસી ૨ ટાયર, એસી ૩ ટાયર, સ્લીપર અને સેકન્ડ ક્લાસ સીટીંગ કોચ હશે.

૪). ટ્રેન નં. ૦૨૪૯૦/૦૨૪૮૯ દાદર-બિકાનેર સુપરફાસ્ટ ફેસ્ટિવલ વિશેષ (દ્વિ-સાપ્તાહિક) ૧૮ રાઉન્ડ

ટ્રેન નં. ૦૨૪૯૦ દાદર-બિકાનેર સુપરફાસ્ટ વિશેષ ટ્રેન દર બુધવાર અને રવિવારે ૧૫.૦૫ વાગ્યે દાદરથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૨.૩૦ વાગ્યે બિકાનેર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૩ થી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આવી જ રીતે પરત પ્રવાસ પર ટ્રેન નં. ૦૨૪૮૯ બીકાનેર-દાદર સુપરફાસ્ટ વિશેષ ટ્રેન દર મંગળવાર અને શનિવારે ૧૫.૦૦ કલાકે બિકાનેરથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે બપોરે ૧૨.૨૫ વાગ્યે દાદર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૦૨ થી ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આ ટ્રેન મુસાફરી દરમિયાન, બોરીવલી, વાપી, સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, મહેસાણા જં., પાટણ, ભીલાડી જં., રાણીવાડા, મારવાડ ભીનમાલ, મોદરણ, જલોર, મોકાલસર, સમદરી જં., જોધપુર જં. અને નાગૌર સ્ટેશનો પર રોકાશે. આ ટ્રેનમાં એસી ૨ ટાયર, એસી ૩ ટાયર, સ્લીપર અને સેકન્ડ ક્લાસ સીટીંગ કોચ હશે.

૫). ટ્રેન નં. ૦૪૮૧૮/૦૪૮૧૭ દાદર-ભગત કોળી તહેવારની વિશેષ ટ્રેન (દ્વિ-સાપ્તાહિક) ૧૮ રાઉન્ડ

ટ્રેન નં. ૦૪૮૧૮ દાદર- ભગતની કોળી વિશેષ ટ્રેન દર મંગળવાર અને શુક્રવારે ૧૫.૦૫ વાગ્યે દાદરથી ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૦૭.૨૦ વાગ્યે ભગતની કોળી પહોંચશે. આ ટ્રેન ૦૫ જાન્યુઆરીથી ૨૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આવી જ રીતે પરત મુસાફરીમાં ટ્રેન નં. ૦૪૮૧૭ ભગતની કોળી-દાદર વિશેષ ટ્રેન ભગતની કોળીથી દર સોમવાર અને ગુરુવારે ૧૯.૫૦ કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે ૧૨.૨૫ કલાકે દાદર પહોંચશે. આ ટ્રેન ૦૪ જાન્યુઆરીથી ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી ચાલશે. આ મુસાફરી દરમિયાન ટ્રેન બોરીવલી, વાપી, સુરત, ભરુચ, વડોદરા, અમદાવાદ, મહેસાણા જિ.પં., પાટણ, ભિલાડી જન., રાણીવાડા, મારવાડ ભીનમલ, મોડરાન, જલોર, મોકાલસર અને સમદરી સ્ટેશનો પર મુસાફરી કરશે. આ ટ્રેનમાં એસી ૨ ટાયર, એસી ૩ ટાયર, સ્લીપર અને સેકન્ડ ક્લાસ જનરલ કોચ હશે.

૬). ટ્રેન નંબર ૦૫૨૭૦/૦૫૨૬૯ અમદાવાદ – મુઝફ્ફરપુર – અમદાવાદ (સાપ્તાહિક) વિશેષ

ટ્રેન નંબર ૦૫૨૭૦ અમદાવાદ-મુઝફ્ફરપુર ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ થી ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ સુધી દર શનિવારે ૧૮.૦૦ વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે ૦૩ઃ૫૮ વાગ્યે મુઝફ્ફરપુર પહોંચશે.તેમજ, ટ્રેન નંબર ૦૫૨૬૯ મુઝફ્ફરપુર – અમદાવાદ સ્પેશિયલ ૦૭ જાન્યુઆરીથી ૨૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ ને ગુરુવારે મુઝફ્ફરપુરથી ૨૧ઃ૨૦ વાગ્યે ઉપડશે અને ત્રીજા દિવસે ૦૭ઃ૪૦ વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચશે. આ ટ્રેન બંને દિશામાં મહેસાણા, પાલનપુર, આબુ રોડ, મારવાડ જંકશન, અજમેર, ફુલેરા, જયપુર, ભરતપુર, અચનેરા, આગ્રા કિલ્લો, ટુંડલા, કાનપુર સેન્ટ્રલ, લખનઉ, ગોંડા જંકશન, બસ્તી, ખલીલાબાદ, ગોરખપુર, દેવરિયા સદર, ભટની જંકશન, સીવાન, છપરા, સોનપુર અને હાજીપુર સ્ટેશનો પર રોકશે.

ટ્રેન નંબર ૦૨૯૮૯ નું બુકિંગ ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી શરુ થશે અને ટ્રેન નંબર ૦૯૭૦૭,૦૨૪૭૪ ૦૨૪૯૦ અને ૦૪૮૧૮ નું બુકિંગ ૩૦ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી નિર્ધારિત પીઆરએસ કાઉન્ટર્સ અને આઈઆરસીટીસી વેબસાઇટ પર શરુ કરવામાં આવશે. ઉપરોક્ત તમામ ટ્રેનો ખાસ ભાડા પર સંપૂર્ણ આરક્ષિત ટ્રેનો તરીકે દોડશે

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here