અમદાવાદ તેલ બજાર

0
22
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૩

સીંગતેલ જૂના  ૨૨૫૦ –

સીંગતેલ નવા  ૨૩૨૦ ૨૩૫૦

કપાસિયા જુના  ૧૬૦૦ –

કપાસિયા નવા  ૧૬૨૦ ૧૬૯૦

સોયાબીન જૂના –       –

સોયાબીન નવા ૧૫૬૦ ૧૬૮૦

દીવેલ  ૧૪૫૦ –

પામોલિન જુના ૧૪૨૦ ૧૪૪૦

પામોલિન નવો –       –

કોપરેલ ૨૯૮૦ –

વનસ્પતિ ઘી    ૧૩૦૦ ૧૫૫૦

સરસીયુ મોળુ   ૧૮૨૦ –

સરસીયુ તીખુ   ૧૯૨૦ –

સનફલાવર     ૧૭૬૦ ૧૮૦૦

મકાઈ તેલ     ૧૫૩૦ –

તિરૂપતિ ૫ લીટર       ૫૪૨   –

સિંગતેલ ૫ લીટર       ૭૩૦   –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here