અમદાવાદ તેલ બજાર

0
26
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૦

સીંગતેલ જૂના ૨૩૦૦  –

સીંગતેલ નવા  ૨૪૫૦ ૨૪૮૦

કપાસિયા જુના ૧૮૪૦  –

કપાસિયા નવા ૧૮૫૦  ૧૯૪૦

સોયાબીન જૂના     –    –

સોયાબીન નવા ૧૯૫૦  ૨૦૨૦

દીવેલ  ૧૫૪૦  –

પામોલિન જુના ૧૭૨૦  ૧૭૬૦

પામોલિન નવો –    –

કોપરેલ ૩૨૮૦  –

વનસ્પતિ ઘી  ૧૪૭૦  ૧૯૧૦

સરસીયુ મોળુ  ૨૦૮૦  –

સરસીયુ તીખુ  ૨૧૫૦ –

સનફલાવર    ૨૧૩૦  ૨૧૯૦

મકાઈ તેલ    ૧૮૫૦  –

તિરૂપતિ ૫ લીટર   ૫૯૦  ૬૧૦

સિંગતેલ ૫ લીટર    ૭૬૦  –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here