અમદાવાદ તેલ બજાર

0
17
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૩

સીંગતેલ જૂના  ૨૨૫૦ –

સીંગતેલ નવા  ૨૪૦૦ ૨૪૩૦

કપાસિયા જુના  ૧૮૭૦ –

કપાસિયા નવા  ૧૯૦૦ ૧૯૫૦

સોયાબીન જૂના –       –

સોયાબીન નવા ૨૦૫૦ ૨૧૨૦

દીવેલ  ૧૫૫૦ –

પામોલિન જુના ૧૭૩૦ ૧૭૫૦

પામોલિન નવો –       –

કોપરેલ ૩૨૦૦ –

વનસ્પતિ ઘી    ૧૫૦૦ ૧૮૬૦

સરસીયુ મોળુ   ૨૧૫૦ –

સરસીયુ તીખુ   ૨૨૦૦ –

સનફલાવર     ૨૦૭૦ ૨૧૨૦

મકાઈ તેલ      ૧૯૫૦ –

તિરૂપતિ ૫ લીટર       ૬૧૦   ૬૩૦

સિંગતેલ ૫ લીટર       ૭૫૦   –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here