અમદાવાદ તેલ બજાર

0
19
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૧૨

સીંગતેલ જૂના  ૨૨૫૦ –

સીંગતેલ નવા  ૨૩૪૦૦ ૨૪૩૦

કપાસિયા જુના  ૧૮૮૦ –

કપાસિયા નવા  ૧૯૨૦ ૧૯૭૦

સોયાબીન જૂના –       –

સોયાબીન નવા ૨૦૫૦ ૨૧૨૦

દીવેલ  ૧૫૫૦ –

પામોલિન જુના ૧૭૪૦ ૧૭૬૦

પામોલિન નવો –       –

કોપરેલ ૩૨૩૦ –

વનસ્પતિ ઘી    ૧૫૦૦ ૧૮૬૦

સરસીયુ મોળુ   ૨૧૫૦ –

સરસીયુ તીખુ   ૨૨૦૦ –

સનફલાવર     ૨૦૭૦ ૨૧૨૦

મકાઈ તેલ      ૧૯૦૦ –

તિરૂપતિ ૫ લીટર       ૬૧૦   –

સિંગતેલ ૫ લીટર       ૭૫૦   –

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here