અમદાવાદ તેલ બજાર

0
18
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૦

સીંગતેલ જૂના  ૨૨૫૦ –

સીંગતેલ નવા  ૨૩૧૦ ૨૩૪૦

કપાસિયા જુના  ૧૬૫૦ –

કપાસિયા નવા  ૧૭૦૦ ૧૭૫૦

સોયાબીન જૂના –       –

સોયાબીન નવા ૧૭૦૦ ૧૮૦૦

દીવેલ  ૧૫૮૦ –

પામોલિન જુના ૧૫૫૦ ૧૫૮૦

પામોલિન નવો –       –

કોપરેલ ૩૦૮૦ –

વનસ્પતિ ઘી    ૧૩૩૦ ૧૬૪૦

સરસીયુ મોળુ   ૧૯૫૦ –

સરસીયુ તીખુ   ૨૦૫૦ –

સનફલાવર     ૧૮૦૦ ૧૮૫૦

મકાઈ તેલ     ૧૬૦૦ –

તિરૂપતિ ૫ લીટર       ૫૫૫   –

સિંગતેલ ૫ લીટર       ૭૩૦   –

 

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here