અમદાવાદ ખાંડ બજાર

0
14
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૦

નામ   ઓછોભાવ    વધુભાવ

અમદાવાદ મધ્યમ    ૩૫૨૦ ૩૬૦૦

અમદાવાદ ઝીણી    ૩૪૦૦  ૩૪૫૦

ગુજરાત મધ્યમ ૩૧૫૦  ૩૨૩૦

ગુજરાત ઝીણી ૩૧૩૦  ૩૨૦૦

કોલ્હા. મધ્યમ ૩૧૪૦  ૩૨૦૦

કોલ્હા. ઝીણી ૩૧૦૦  ૩૧૫૦

બેલારપુર મધ્યમ     ૩૧૪૦  ૩૨૦૦  બેલારપુર ઝીણી     ૩૧૦૦  ૩૧૫૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here