અમદાવાદ ખાંડ બજાર

0
24
Share
Share

અમદાવાદ, તા.૨૪

નામ    ઓછોભાવ      વધુભાવ

અમદાવાદ મધ્યમ      ૩૬૦૦ ૩૬૧૦

અમદાવાદ ઝીણી       ૩૫૦૦ ૩૫૫૦

ગુજરાત મધ્યમ ૩૨૮૦ ૩૩૦૦

ગુજરાત ઝીણી  ૩૨૬૦ ૩૩૦૦

કોલ્હા. મધ્યમ  ૩૨૩૦ ૩૩૦૦

કોલ્હા. ઝીણી    ૩૧૩૦ ૩૨૦૦

બેલારપુર મધ્યમ       ૩૨૫૦ ૩૩૦૦ બેલારપુર ઝીણી        ૩૧૭૦ ૩૨૨૦

 

Share
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here